Územní plán obce Černousy nový

Veřejná vyhláška oznámení o vydání a doručení Územního plánu Černousy

Textová část Územního plánu Černousy

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Textová část odůvodnění Územního plánu Černousy

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Vyhodnocení vlivů ÚP Černousy

SEA ÚP Černousy

NATURA ÚP Černousy