Územní plán obce Černousy nový

Textová část Územního plánu Černousy

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Textová část odůvodnění Územního plánu Černousy

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Vyhodnocení vlivů ÚP Černousy

SEA ÚP Černousy

NATURA ÚP Černousy

Formuláře ÚP

Podání připomínky ke společnému jednání