Grafická část

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanace

Textová část

Odůvodnění Územního plánu Černousy

Hodnocení vlivů

Návrh pro společné jednání

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Černousy na udržitelný rozvoj území

Formuláře ÚP

Podání připomínky ke společnému jednání